Waarom dit privacy statement?
De Nederlandse Phenylketonurie Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in deze privacy policy beschreven;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om  je persoonsgegevens te beveiligen; deze maatregelen zijn in balans met de middelen die wij als patiënten vereniging tot onze beschikking hebben;
  • Helemaal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
  • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Eiwitkenner is een tool om je eiwitinname bij te houden. De app kan worden gedownload. Bij het gebruik van de Eiwitkenner worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Een profielnaam, voor welke aandoening je het dieet bijhoudt (dit bepaalt de standaardwaarden voor bepaalde instellingen van de app), je bloedwaarden (optioneel als je dit zelf in de app bijhoudt) en een e-mail adres (als je ervoor kiest een account aan te maken).

Met deze gegevens kan uitvoering gegeven worden aan de dienst: het bijhouden van je eiwit-, phe en/of calorie inname en (indien gewenst) je bloedwaarden. De gegevens die je invoert in de Eiwitkenner worden op je telefoon bewaard. Echter, als je een account aanmaakt om met meerdere apparaten/devices te werken aan een (1) dieet/profiel, dan worden de gegevens op een server in Nederland opgeslagen.
Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn de volgende.

Toestemming
Voor bepaalde verwerkingen vragen wij jouw toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je bepaalde gegevens over jouw gezondheid met ons deelt of een account hebt aangemaakt.  Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van de Eiwitkenner.
Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)
Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Jouw gegevens worden met niemand gedeeld. De Nederlandse PKU vereniging is een patiëntenvereniging en deelt op geen enkele manier met andere partijen gegevens. De Nederlandse PKU vereniging is geen commerciële organisatie. 
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen vanuit de PKU vereniging en/of de applicatie bouwer toegang hebben tot de gegevens.
Jouw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Vanuit de app kan je direct zelf je account en/of je profiel(en) verwijderen. Deze worden dan onherroepelijk verwijderd. Wilt je gebruik maken van je rechten, dan kan je ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@eiwitkenner.nl
Klachten?
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@eiwitkenner.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.